3 kroki dzielą Cię od sprzedaży

Sprzedaj swoje mieszkanie w 3 prostych krokach.
Dołożymy wszelkich starań, żebyś był zadowolony

umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania wzór
Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania

Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania

Co to jest umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania? Zbycie lokalu poprzedzone jest często podpisaniem umowy przedwstępnej. Tego rodzaju dokument daje poczucie bezpieczeństwa obu stronom transakcji i zapewnia czas na przygotowanie się do zawarcia finalnej umowy. Na czym polega umowa przedwstępna kupna nieruchomości, jaka powinna być jej treść i na co zwrócić uwagę podczas jej podpisywania? Czy jej zawieranie jest konieczne w przypadku współpracy ze skupem nieruchomości?

Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania w przepisach prawa

 

Co mówi prawo w kontekście takich umów? Definicję umowy przedwstępnej określa artykuł 389 Kodeksu cywilnego. W świetle obowiązujących przepisów jest to umowa, zgodnie z którą strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości oznaczonej umowy. W umowie przedwstępnej powinny zostać zawarte podstawowe warunki, na których zostanie zawarta owa umowa przyrzeczona. Jej treść można oczywiście rozszerzyć o bardziej szczegółowe postanowienia. Taki dokument może mieć formę zwykłej umowy zawartej na piśmie lub też zostać spisany w formie aktu notarialnego.

Jeśli jednak szukasz szybkiego sposobu na sprzedaż mieszkania i jesteś mieszkańcem Bydgoszczy, możesz udać się do jednej z naszych filii. Nasz skup nieruchomości Bydgoszcz chętnie zajmie się sprawą związaną z odkupem Twojego mieszkania.

Funkcje umowy przedwstępnej

 

Umowy przedwstępne zawierane są najczęściej w przypadku kupna i sprzedaży nieruchomości. Ich rolą jest odpowiednie zabezpieczenie interesów kupującego i sprzedającego. Pierwsza funkcja umowy przedwstępnej to „rezerwacja” danej nieruchomości. Kupujący ma wówczas pewność, że interesujące go lokum nie trafi w ręce innego nabywcy. Dla sprzedającego to ostateczne potwierdzenie, że znalazł kupca na oferowaną przez siebie nieruchomość. Zawarcie umowy przedwstępnej pozwala też na rozpoczęcie szeregu innych czynności, które są niezbędne do zawarcia właściwej umowy zbycia lub nabycia nieruchomości. Taki dokument jest potrzebny m.in. do rozpoczęcia procedury ubiegania się o kredyt hipoteczny.

Jeśli chcesz szybko przeprowadzić procedurę wnioskowania o kredyt na mieszkanie, koniecznie zapoznaj się z artykułem: Kredyt hipoteczny – co trzeba o nim wiedzieć? Informacje zawarte w tym blogu pomogą Ci kompleksowo podejść do tematu kredytu hipotecznego w celu zakupu nieruchomości.

Co powinna zawierać umowa przedwstępna sprzedaży domu lub mieszkania?

 

Umowę przedwstępną warto podpisać jak najszybciej po podjęciu decyzji o sprzedaży lub kupnie nieruchomości. Kodeks cywilny nie określa jednoznacznie jej treści. Tego rodzaju dokumenty najczęściej zawierają jednak kilka stałych elementów. Wśród nich są oczywiście dokładne dane wszystkich stron transakcji (wraz z serią i numerem dowodu tożsamości oraz numerem PESEL), a także opis przedmiotu transakcji. Umowa przedwstępna określa też cenę kupna/sprzedaży nieruchomości oraz przewiduje kwotę zadatku albo zaliczki. Nie może też na niej zabraknąć daty i miejsca podpisania oraz podpisów obu stron.

Umowa przyrzeczona i termin jej zawarcia

 

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości może (choć nie musi) wskazywać termin zawarcia umowy przyrzeczonej. W takim przypadku obie strony umowy zobowiązane są do jego dotrzymania. Jeśli umowa przedwstępna kupna mieszkania nie określa daty zawarcia ostatecznej umowy, taki termin może zostać wyznaczony przez jedną z uprawnionych stron. W przypadku, gdy obie strony wyznaczyły inny czas zawarcia takiej umowy, wówczas obowiązuje termin wyznaczony przez stronę, która określiła go jako pierwsza (w formie stosownego oświadczenia).

Co ważne, w przypadku niewyznaczenia terminu zawarcia umowy przyrzeczonej w ciągu roku od zawarcia umowy przedwstępnej, nie będzie można żądać jej zawarcia.

Jakie są konsekwencje niepodpisania umowy przyrzeczonej?

 

Rezygnacja z podpisania właściwej umowy sprzedaży nieruchomości przez jedną ze stron może mieć dla niej poważne konsekwencje. Druga strona może wówczas dochodzić odszkodowania lub domagać się podpisania umowy przyrzeczonej. Funkcję zabezpieczającą przed niepodpisaniem umowy przyrzeczonej pełni najczęściej przewidziany w umowie przedwstępnej zadatek (jego wartość nie przekracza zwykle 20 procent wartości nieruchomości). W przypadku rezygnacji z zawarcia umowy przyrzeczonej przez kupującego traci on zadatek na rzecz sprzedającego. Jeśli do zawarcia umowy przyrzeczonej nie dojdzie z winy sprzedającego, kupujący może żądać od niego zwrotu sumy dwukrotnie wyższej od wpłaconego zadatku.

Biuro nieruchomości online a umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania

 

Coraz więcej właścicieli mieszkań przeznaczonych do sprzedaży korzysta z ofert profesjonalnych agencji nieruchomości organizujących błyskawiczną sprzedaż mieszkania inwestorom z gotówką. Czy umowa przedwstępna sprzedaży działki, domu lub mieszkania jest w takich sytuacjach konieczna? Wiele zależy od tego, jak wygląda sytuacja prawna danej nieruchomości. Jej zawarcie będzie konieczne, jeśli właściciel gruntu lub lokalu przeznaczonego do sprzedaży nie posiada wszystkich niezbędnych dokumentów do zawarcia umowy kupna/sprzedaży albo nieruchomość jest zadłużona. Umowa przedwstępna daje wówczas obu stronom czas na dopełnienie wszystkich formalnych procedur. Jej zawarcie możliwe jest także wówczas, gdy sprzedający potrzebuje więcej czasu na wyprowadzkę. Jeśli chcesz sprzedać mieszkanie, to nasze biuro nieruchomości online wyceni je szybko i bez żadnych zobowiązań. Skorzystaj z naszego formularza Wycena Nieruchomości.

Sprawdź też wpis blogowy pt.: Dokumenty wymagane przy sprzedaży mieszkania, a na pewno zyskasz dodatkową wiedzę na temat tego, jakie dokumenty musisz skompletować, by skutecznie doprowadzić do sprzedaży nieruchomości np. z pomocą naszego skupu. Jeśli mieszkasz na terenie Warszawy możesz wybrać nasz skup nieruchomości Warszawa – nie czekaj i napisz do nas.

Chcesz jak najszybciej pozbyć się nieruchomości? Masz problemy ze spłatą kredytu hipotecznego? Nie zastanawiaj się ani chwili dłużej i skorzystaj z naszego skupu nieruchomości, wypełniając formularz kontaktowy znajdujący się na naszej stronie Internetowej. 

Ogólny wzór umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości

 

WZÓR, PRZYKŁADOWA TREŚĆ: UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Umowa zawierana jest w dniu …………… r., w……………….,

pomiędzy:

1 …………………………………………………… (Sprzedający)

zwaną dalej Sprzedającym

a

  1. .…………………………………………………..(Kupujący)

zwaną dalej Kupującym

o następującej treści:

§ 1

Przedmiotem umowy jest zobowiązanie do zawarcia umowy sprzedaży……………………………………………………………… (opis nieruchomości).

§ 2

Strony postanawiają, że przyrzeczona umowa sprzedaży zostanie zawarta do dnia …………………….. za cenę ………………………. (słownie:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..).

§ 3

(dobrowolnie)

  1. Sprzedawca oświadcza, że na poczet należności z tytułu ceny otrzymał w dniu dzisiejszym od Kupującego gotówką kwotę ………………………………………………….. złotych tytułem zadatku.
  2. W przypadku niewykonania umowy przez Sprzedawcę zwróci on Kupującemu zadatek

w podwójnej wysokości.

  1. W razie niewykonania umowy przez Kupującego zadatek przepada na rzecz Sprzedawcy.

§ 4

  1. Sprzedawca oświadcza, że zbywane prawo wolne jest od jakichkolwiek obciążeń i roszczeń na rzecz osób trzecich i nie toczy się również przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne.
  2. Gdyby po zawarciu niniejszej umowy ujawniło się istnienie jakiegokolwiek obciążenia zbywanego prawa, Sprzedawca zobowiązuje się je uregulować.

§ 5

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 6

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzyga Sąd …………………………………………………………………………………………..

§ 7

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron umowy.

Sprzedawca                                                                                                                                                                                                           Kupujący

……………………………………                                                                                                                                                       ……………………………………

Sekcja FAQ Masz pytania, może tu znajdziesz odpowiedź?

1. Czy umowa przedwstępna przydaje się przy kredycie hipotecznym?

Umowa przedwstępna zdecydowanie przydaje się podczas wnioskowania o kredyt hipoteczny. Jej podpisanie daje pewną gwarancję dla późniejszego podpisania kolejnej umowy kupna-sprzedaży z obecnością notariusza. Dzięki temu zyskasz czas, aby złożyć stosowny wniosek do banku, aby ten udzielił kredytu hipotecznego. 

2. Gdzie sprzedać nieruchomość, na której ciążą długi?

Nieruchomość, na której ciążą jakiekolwiek długi wobec wierzycieli możesz sprzedać w jednym z naszych oddziałów znajdujących się na terenie Polski. Przykładowo, jeśli jesteś z Łodzi, możesz wybrać nasz skup nieruchomości Łódź i zapoznać się z naszą ofertą. Kompleksowo wykonujemy wycenę mieszkania i wypłacamy gotówkę bezpośrednio do ręki klienta.

3. Ile trwa proces skupu nieruchomości?

Czas trwania wyceny i odkupu nieruchomości z pomocą naszego skupu to maksymalnie kilka dni roboczych. Ostateczny czas trwania współpracy w tym zakresie zależny jest w dużej mierze od tego, w jakim stanie prawnym i technicznym znajduje się rzeczona nieruchomość.

 

Sprzedaj mieszkanie

Aby otrzymać ofertę zakupu, wypełnij formularz z informacjami o Twoim mieszkaniu.

  • 1 krok
  • 2 krok
  • 3 krok

Zobacz więcej

Cena ubezpieczenia mieszkania, domu – jaki jest koszt?

Cena ubezpieczenia mieszkania, domu – jaki jest koszt?

Dom samowystarczalny - czym są domy samowystarczalne?

Dom samowystarczalny – czym są domy samowystarczalne?

Jak znaleźć właściciela działki po numerze działki?

Jak znaleźć właściciela działki po numerze działki?

Jak sprzedać mieszkanie lub dom z kredytem hipotecznym?

Jak sprzedać mieszkanie lub dom z kredytem hipotecznym?

Leasing nieruchomości - czym jest i na ile lat wziąć?

Leasing nieruchomości – czym jest i na ile lat wziąć?